Instalacja dla rolnika

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Celem głównym PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Pomoc można uzyskać w ramach działania 7.5.1 Poddziałanie: Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych).

Pomoc będzie udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą. Będą wspierane wyłącznie takie rodzaje operacji, które będą przyczyniały się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa. Poprzez poprawę ogólnych wyników gospodarstwa rolnego rozumie się poprawę konkurencyjności lub zwiększenie rentowności gospodarstwa rolnego w wyniku jego restrukturyzacji. Restrukturyzacja powinna być oparta o orientację rynkową.

Elementem operacji może być uzasadnione ekonomicznie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Pomoc udzielana jest  w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowalnych, wyjątek do 60% kosztów kwalifikowalnych dla młodych rolników i inwestycji zbiorowych – nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

Ulga także dla ryczałtowca

Zgodnie z art. 13. ust. 1 Ustawy o podatku rolnym, każdemu podatnikowi rolnemu, czyli także takiemu, który rozlicza się na zasadach ryczałtu przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu zakupu urządzeń i instalacji wytwarzających energię z naturalnych źródeł – słońca, wiatru, spadku wód, oraz biogazu. Oznacza to, że rolnik może uzyskać ulgę inwestycyjną w wysokości 25%, którą można odliczyć (na podstawie decyzji wydanej przez stosowny urząd) od podatku rolnego.